เลขที่ 1395,1397 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250
<

แจ้งเลขพัสดุ

 

https://www.cjlogistics.com/en/network/th-th 

 

เลข TRACKING  9/1/2564 

600036462440 คุณ ศศรา เตชธีรสิริ
600036462451 คุณ สุภาวดี หมุดคำ
600036462462 คุณ ดวงเพชร ธัมอารีรัตน์
600036462473 คุณ หทัยทิพ พ้นภัยพาล
600036462484 คุณ พัฒนรินทร์ รัตนสิริ
600036462495 คุณ ปริดา สัตยวินิจ
600036462506 คุณ ธัญมน จำรัสจันทร์
600036462510 คุณ เมทิชา เลิศเดโชกุล
600036462521 คุณ ศรีญดา กบ

 

เลข TRACKING  8/1/2564 

 

600036429466 คุณ วิโรจน์ โรจน์กังสดาล
600036429470 คุณ ศศิกาญจน์ สุขแก้ว
600036429481 คุณ ศศิกาญจน์ สุขแก้ว
600036429492 คุณ ณัฐิกา หัตถอัจฉรากุล
600036429503 คุณ ชัยพร บุตรเจริญ
600036429514 คุณ ชาติชาย
600036429525 คุณ ชญานนท์ ไหลอ่อน
600036429536 คุณ เพลินพิศ จิรพิทักษ์กุล
600036429540 คุณ วีร์ธิมา วัฒนพฤกษ์