คุณภาพดี ลดมากที่สุดในไทย
เลขที่ 1395,1397 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม. 10250

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน


นโยบายการรับเปลี่ยน สินค้าและคืนเงิน

สินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นว่าบริษัทไม่มีสินค้าแบบเดียวกันส่งทดแทน กรณีสินค้ามีปัญหาจากผู้ผลิตเท่านั้น

นโยบายการรับเปลี่ยนสินค้า

1.บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 7 วันทำการ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น นับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

2.ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินตัวจริงในการสั่งซื้อสินค้านั้น

     ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

     2.1 ทางบริษัทจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ,สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า

     2.2 ทางบริษัทจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่างอย่างชัดเจน หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

     2.3 ทางบริษัทจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้าให้กับลูกค้า

     2.4 สินค้าที่ชำรุดต้องมีอาการที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และมีสภาพตามที่กำหนด

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี ดังนี้
     4.1 กรณีลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น
     4.2 กรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น

     4.3 กรณีซื้อแล้วใช้งานไม่เป็น

     4.4 กรณีซื้อสินค้ามาซ้ำกับบุคคลภายในครอบครัว

     4.5 กรณีเปลี่ยนใจ ไม่ต้องการสินค้านั้นแล้ว

     4.6 กรณีซื้อสินค้านั้นไปแล้วเกิน 7 วันทำการ

5. ค่าใช้จ่าย / การปฏิบัติ ในการส่งคืนสินค้า และ ระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้า

     5.1 หากเป็นกรณีคืนสินค้าตาม ข้อ 2.1 -2.4 ทางบริษัท จะส่งพนักงานไปรับสินค้านั้นคืน และส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ลูกค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (หากอยู่นอกพื้นที่รับคืน ลูกค้าต้องส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทเอง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าส่งคืนสินค้า ตามใบเสร็จค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง )

    5.2 ลูกค้าต้องทำการแพคสินค้าอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างทาง

    5.3 จ่าหน้าพัสดุ ถึง

    ฝ่ายเคลมสินค้า  บจก.ปุณณิฏา เฮาส์  โทร 094-9516442

    1395-1397 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กทม . 10250

    5.4 ระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าจนเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้าจะใช้ระเวลาประมาณ15 - 30วันทำการ

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Centerโดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า

2. กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านการโอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7-15 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากลูกค้า

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. แต้มสะสม ลูกค้าจะไม่ได้รับแต้มสะสมที่ใช้ไปคืน 

สินค้างดรับคืน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า ดังต่อไปนี้

1. ชุดชั้นใน

2. สินค้าในกลุ่มบริโภค

3. สินค้า Clearance

4. สินค้าจัดรายการส่งเสริมการขาย

5. สินค้าที่ใช้บัตรกำนัลหรือบัตรแทนเงินสดซื้อ

6. สินค้าที่ใช้แต้มสะสมเป็นส่วนลดในการซื้อ

 

**หมายเหตุ**

1.ลูกค้ากรุณาตรวจสอบนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งเนื่องจากการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

2.ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ทาง Line id : @punnita  Tel. 094-954-6442 ตั้งแต่เวลา 9.00น.– 17.30น. ทุกวัน

3.โปรดเก็บใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบรับสินค้า และเอกสารอื่นๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า